ຄູ່ມືແນະ​ນຳ ແລະ ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ໂຕຈາກ COVID-19 ສໍາລັບ MSMEs

ພັດທະນາໂດຍ: ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ກ່ຽວກັບ

ILO ໄດ້​ສ້າງ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສຳ​ລັບ MSMEs ໃນ​ອາ​ຊີ​ປາ​ຊີ​ຟິກ. ຄູ່ມືປະກອບມີຄໍາແນະນໍາທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຈະປະຕິບັດ, ລາຍການກວດສອບ, ຫຼັກສຸດການຝຶກອົບຮົມ ແລ ະແມ່ແບບເພີ່ມເຕີມ. ໃນນັ້ນຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນລວມທັງການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ, ການກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຊອກຫາແຫຼ່ງລາຍຮັບທາງເລືອກ, ດ້ວຍເຄື່ອງມືປະຖົມປະຖານເພີ່ມເຕີມ. ຄູ່ມືແນະນຳແມ່ນwໄດ້ມີການແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໂດຍກົງສໍາລັບMSMEs ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນຄູ່ມມືປະກອບການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງ.

ຈ່າຍ/ຟຣີ: ຟຣີ

ເຂົ້າເຖິງຫຼັກສູດ

ການວາງແຜນຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ - PPT

ການວາງແຜນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ - ຮູບແບບ (ຄໍາ)

ການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ – ຕອນທີ 1: ພາບລວມ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ – ຕອນທີ 2: ແຜນດຳເນີນງານ

ການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ – ຕອນທີ 3: ແຜນການເງິນ

ການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ – ຕອນທີ 4: ແຜນການຄຸ້ມຄອງ

ແຜນທຸລະກິດ – ຮູບແບບ (ຄໍາ)

ຄູ່ມືການວາງແຜນການເງິນໃນຊ່ວງໄລຍະ Covid 19

ການເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ)

https://learninghub.ilo.org/covid-19_resources