ສູນລວມ MSME

ການສ້າງຊຸມຊົນ MSME ໃຫ້ມີເຂັ້ມແຂງທີ່ MSMEs ສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

ພາກການປະຕິບັດຂອງ MSMEs

# ຊຸມຊົນ LaoMSME

Ms. Duangmany Heuangkhamsene - Owner of Her Works, Contactless and Yaimaii

“Being in supportive environment, have support from our family and friend”

Ms. Christina Soukdala - Owner of Dough&Co

“Be flexible and ready to adjust and improve your business all the time”

Mr. Pakasith Chanthapanya, Owner of Chanthapanya Hotel

“We need to work together to help each other survive”

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຊຸມຊົນ MSME

ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ