ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

 

ລາຍການ

ຊື່ໂຄງການ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

ສັນຍາລັກ

ເປົ້າໝາຍ

1

GIZ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເປີດຕົວສູນບໍລິການ SME ແຫ່ງຊາດ (SSC) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ SSC ສອງແຂວງ

2. ເພື່ອເປັນການສ້າງທຸລະກິດຄລີນິກ SME ພ້ອມທັງເປັນຄູຝຶກ 1 ຕໍ່ 1 ໃຫ້ແກ່ SMEs ແລະ Start-up ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດລາວປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ AEC.

3. ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ SMEs ລາວ ດ້ວຍທັກສະວິຊາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄູຝຶກ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ.

ເປົ້າໝາຍ

2

USAID

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ​ລາວ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ການແຂ່ງຂັນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ຂະໜາດ​ກາງ (SMEs)

ເປົ້າໝາຍ

3

Lux Dev

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

1. ສ້າງທັກສະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ – ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ

2. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ

ເປົ້າໝາຍ

4

Plan International

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (MSMEs) ພາຍໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ (SCP).

ເປົ້າໝາຍ

5

Asia Foundation

ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ

ຮ່ວມກັບ STELLA – ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມທີ່ສະໜອງການປະກອບອາຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ; ແອັບ ToolaKit ໄດ້ຖືກພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ Go Digital ASEAN. ToolaKit ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງທຸລະກິດອອນໄລນ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມ, ແລະ ສະຫນອງທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ປັບປຸງວິສາຫະກິດຈຸລະພາກ, ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງໃນເທດລາວ.

ເປົ້າໝາຍ